📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 🤝🤝

วันที่ 9 มีนาคม 2565
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนมีนาคม โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
📕โดยการประชุมในครั้งนี้ นอกจากการแจ้งข่าวสารจากทางราชการให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบแล้ว ยังมีกิจกรรม ดังนี้
1 .กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 เนื่องจากวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็น “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) “
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกภาคส่วนว่า เป็นคณะบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละด้วยจิตสาธารณะ เพื่อสาธารณประโยชน์ และความผาสุกของประชาชน
โดยประธานกิจกรรมฯ ได้บรรยายถึงบทบาทของ กม.
2 .เรื่องการดำเนินการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
3 .ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงและใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางกรมการพัฒนาชุมชน หรือ Big Data และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการติดตั้งแอพพิเคชั่น “Click ชุมชน และ CDD EIS เพื่อใช้ประโยชน์ และเรียนรู้ข้อมูลที่สนใจในการพัฒนาต่อไป
ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 1 times, 1 visits today)