📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จัด โครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเสริมสร้างภาพลักษณ์คนกองทุนและเครือข่ายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565
✨✨ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลสำเร็จงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสริมสร้างภาพลักษณ์คนกองทุนและเครือข่ายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองฯ กล่าวต้อนรับ และนางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองประจวบฯ กล่าวรายงาน มีนายดำรง มากระจัน พัฒนาการจังหวัด นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วม โดยได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่น ระดับตำบล 6 คน และระดับอำเภอ 1 คน พร้อมทั้งมีการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้แทนสตรีทุกตำบล เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ได้เห็นชอบให้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ สวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ณ ลานที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 1 times, 1 visits today)