📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้น

วันที่ 7 มีนาคม 2565
✨นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มอบให้ปลัดอาวุโส นายวิโรจน์ ชูแก้ว นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Online
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
(Visited 1 times, 1 visits today)