📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 10:00 น.
นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สั่งการให้ปลัดอาวุโส นายวิโรจน์ ชูแก้ว นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองวาฬ ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(Visited 1 times, 1 visits today)