📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการติดตั้งโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรือนให้มีความพร้อมในการปลูกผักอินทรีย์โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จำนวน 7 ราย มีดังนี้
1. นางรัชนี แซ่เตียว ม.11 บ่อนอก
2.นางดวงพร วงษ์วรุณ ม.6 บ่อนอก
3. นายบุญธรรม เชื้อนิล ม.8 บ่อนอก
4. นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร ม.10 บ่อนอก
5. นางแก้วตา จันทร์วีระชัย
6. นางสุมิตรา ตั้งสุนทรตระกูล
7. นายสรวง แสงประจักษ์

ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 12 times, 1 visits today)