สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 🪴
<< ประจวบคีรีขันธ์ >>
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่มีการติดตั้งโรงเรือนปลูกผักปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนโรงเรือนให้มีความพร้อมในการปลูกผักอินทรีย์โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จำนวน 3 ราย มีดังนี้
1. นายศรัณยู สายคง ม.4 อ่าวน้อย
2. นางวีรวรรณ อำนวยชัย ม.7 อ่าวน้อย
3. นายวิวัฒนา ดีเลิศ ม.13 บ่อนอก
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนติดตั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลclickชุมชน ให้กับครัวเรือนเกษตรกร
ณ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 18 times, 1 visits today)