สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชุดปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

📢 สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชุดปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 📢
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 8 กุมภาพนธ์ 2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงชุดปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม ชุดปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยง ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำการเก็บข้อมูลในแบบ ศจพ.3 และนายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด กับทีมพี่เลี้ยงประจำตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือ ในการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนแต่ละครัวเรือนต่อไป

ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้มีการติดตั้ง Application “Click ชุมชน”และการนำฐานข้อมูล (Big Data) มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

(Visited 9 times, 1 visits today)