สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

สพอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
<< ประจวบคีรีขันธ์ >>
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ลงพื้นที่ดำเนินการประชุม โครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
โดยมี นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงาน
ร่วมดำเนินการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการออมและการสร้างวินัยทางการเงิน ได้มีการรับฟัง สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) วิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุของปัญหาในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และร่วมกันวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนณ
ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้มีการติดตั้ง Application “Click ชุมชน”และการนำฐานข้อมูล (Big Data) มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
ณ ศาลาหมู่บ้านวังมะเดื่อ หมู่ที่3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 11 times, 1 visits today)