พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมอาสาสมัครผู้จัดเก็บฯ จัดเก็บข้อมูลจปฐ. ครัวเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 24 มีนาคม 2562
นางสาวเกวลิน โมรา พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยทีมพัฒนากร และอาสาสมัครผู้จัดข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) จัดเก็บข้อมูลจปฐ. ที่ครัวเรือน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ มีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นางอำนวยนาถ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานฯ และทีมจากประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมถ่ายทำและสัมภาษณ์ เพื่อนำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

(Visited 46 times, 1 visits today)