ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

<<ประจวบคีรีขันธ์>>  7 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเกวลิน โมรา พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยทีมพัฒนากรอำเภอเมืองฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ  ณ ห้องศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

(Visited 31 times, 1 visits today)