สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวเกวลิน โมรา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนา รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน