ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองปราจีนบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน