โครงสร้างบุคคลากร

นางเครือวัลย์ เชียห้วน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต

นางสาวกนกกาญจน์ ซื่อเพราะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเจิดนภา รัชดาชาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอนิตสรา สมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 449 times, 1 visits today)