โครงสร้างบุคคลากร

นางเครือวัลย์ เชียห้วน

พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต

นางสาวธิวาพร ทองเขียว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายฮาซัน ยะเยริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายณัฐสิทธิ์ วิจิตรเวชการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐนันท์ ทองคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 763 times, 1 visits today)