โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน

เข้าชม 16 ครั้ง

🏫 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต 🗓 วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565
🧮 โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน

🧏‍♂ นายประทีป รัศมีเดือน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต มอบหมายนายฮาซัน ยะเยริ และนางสาวญัฐนันท์ ทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
💵 ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน และนำเงินไปประกอบอาชีพเพื่อเกิดรายได้ โดยมีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้วเข้าร่วมกิจกรรมฯ

📌 ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

❤️ We Love CCD Phuket
❤️ Change for Good

(Visited 16 times, 1 visits today)