ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลกะรน

เข้าชม 11 ครั้ง

🏤 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต
🗓 วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
💸 ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลกะรน

🧏‍♀ นางเครือวัลย์ เชียห้วน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยนายณัฐสิทธิ์ วิจิตรเวชการ พัฒนากรประจำตำบลกะรน เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นทึ่ ตำบลกะรน และทีมพี่เลี้ยงตำบลกะรนเข้าร่วมประชุม
💰ในการนี้ เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน ได้มอบหมาย นายจรูญ อุดมกิจวิบูลย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรนเป็นประธานดำเนินการประชุมฯ
📍 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน ชั้น 4 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

❤️ We Love CDD Phuket
❤️ Change for Good

(Visited 11 times, 1 visits today)