อำเภอเมืองภูเก็ต ประชุมคณะอนุฯกลั่นกรองสตรีระดับอำเภอ

เข้าชม 86 ครั้ง

@ ภูเก็ต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
นายไพโรจน์ อรรถอาภา รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานการประชุมและร่วมพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 394,305.-บาท

 

(Visited 86 times, 1 visits today)