ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเครือวัลย์ เชียห้วน

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน