ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพูนศรี เถาธรรมสถิตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน