วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔”

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน   อย่างมีความสุข”

ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว

โครงสร้างองค์กร


กรมการพัฒนาชุมชนแบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบาย สนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 5หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 12 หน่วยงาน คือ

ราชการบริหารส่วนกลาง 12 หน่วยงาน คือ

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. สำนักตรวจราชการ
 3. กองการเจ้าหน้าที่
 4. กองคลัง
 5. กองแผนงาน
 6. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
 7. สถาบันการพัฒนาชุมชน
 8. สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
 9. สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
 10. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 12. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน คือ

 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 2. กองประชาสัมพันธ์
 3. ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนใต้ กรมการพัฒนุมชน (ศปก.จชต.พช.)
 4. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคทำหน้าที่ดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประสานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน ๗๖ แห่ง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๘๗๘ แห่ง

อัตรากำลัง

กรมการพัฒนาชุมชนมีบุคลากร ณ เดือนตุลาคม 2559 จำนวนทั้งสิ้น 6,534 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 6,347 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 130 คน และพนักงานราชการ จำนวน 57 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวน 543 คน และปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 5,991 คน

 

(Visited 1,377 times, 1 visits today)