นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์

พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่

นางชนากาณต์ คำโพธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งโฮ้ง ทุ่งกวาว แม่ยม

นางสาววสุธิดา เสนาธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านถิ่น นาจักร

นางปราณี แก้วอินัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเหมืองหม้อ ท่าข้าม ร่องฟอง

นางสาวมณฑา แก้วชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสวนเขื่อน กาญจนา น้ำชำ

นางสาวนภัทร แสนดำรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าแมต ในเวียง

นางสาววติยา ฤาชา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแม่หล่าย ห้วยม้า

นางสาวเจนจิรา สารพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลวังธง แม่คำมี วังหงส์

นางสาวปิ่นอนงค์ ตรีเทพชาญชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลช่อแฮ ป่าแดง

(Visited 1,704 times, 1 visits today)