“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ของกรมการพัฒนาชุมชน (ระยะที่ 2)

🌽🥒พช.เมืองแพร่ สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ของกรมการพัฒนาชุมชน (ระยะที่ 2)🥕🥦

🍄🌶สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ สนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน (ผู้นำต้องทำก่อน) ในพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล แปลง นายผดุง เต่าทอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยใช้เวลาว่างดำเนินการปลูกผัก สวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เช่น ตะไคร้ ข่า กะเพรา ขมิ้น ชะอม พริก ผัดกาด ถั่วฝักยาว คะน้า ผักชี ฟักทอง มะกรูด มะนาว ผักบุ้ง หน่อไม้ กล้วย เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง สร้างความพอเพียงระดับครัวเรือน โดยมีการผักปลอดสารต่างๆ พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพราะสามารถปลูกพืชต่างๆ ใช้สอยได้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ เหลือจากการกินจึงแบ่งปัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการดำรงชีพในช่วงโรคระบาด
🔄🔄🔄🔄🔄
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📲🎬

(Visited 10 times, 1 visits today)