พช.เมืองแพร่ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565

🎯พช.เมืองแพร่ ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565🎯

🏆วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่
🏆นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการต่าง ๆ
🏆ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รวมถึงประกาศเกียรติคุณ ด้านต่างๆ ตามที่ส่วนราชการได้มีการประกวดและคัดเลือกในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ โดยมี นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ซึ่งอำเภอเมืองแพร่ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับโล่รางวัล จำนวน 2 ประเภท ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับเขต” เขตตรวจราชการ ที่ 16 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2565 ให้แก่ นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาฯ บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
🥇รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด “โล่รางวัลสิงห์ทอง” ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไตลื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2565 ให้แก่ นางศราพร พิริยะชนานุสรณ์ ประธานกลุ่มทอผ้าไตลื้อฯ
🏆ในการนี้ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่
✅ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด
🔄🔄🔄🔄🔄
#กิจกรรมพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📲🎬

(Visited 6 times, 1 visits today)