“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ของกรมการพัฒนาชุมชน (ระยะที่ 2)

🌽🥒พช.เมืองแพร่ สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ของกรมการพัฒนาชุมชน (ระยะที่ 2)🥕🥦

🍄🌶สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ สนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน (ผู้นำต้องทำก่อน) ในพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ออแกนิคฟาร์มโฮม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ) โดยใช้เวลาว่างดำเนินการปลูกผักสวนครัว ปลูก เช่น คะน้าเม็กซิโก ตะไคร้ กะเพรา ข่า ชะอม หน่อไม้ และกล้วย เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง สร้างความพอเพียงระดับครัวเรือน โดยมีการผักปลอดสารต่างๆ พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพราะสามารถปลูกพืชต่างๆ ใช้สอยได้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ เหลือจากการกินจึงแบ่งปัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการดำรงชีพในช่วงโรคระบาด
🔄🔄🔄🔄🔄
#ปลูกพืชปลูกผัก
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📲🎬

(Visited 7 times, 1 visits today)