พช.เมืองแพร่ จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช ) ตำบลป่าแดง

🎯พช.เมืองแพร่ จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช ) ตำบลป่าแดง🎯

🚩วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
🚩นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปิ่นอนงค์ ตรีเทพชาญชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้นำ อช.ตำบลป่าแดง โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและประโยชน์ของการมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รวมถึงคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของผู้นำ อช.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม ในการคัดเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบเปิดเผย
✅ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด
🔄🔄🔄🔄🔄
#อาสาพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📲🎬

(Visited 2 times, 1 visits today)