ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.) ครั้งที่ 2/2564

🛎เมืองแพร่ เมืองงาม🛎

🖇ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ (อกส.อ.) ครั้งที่ 2/2564🖇

🗒🗒วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา สารพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (อกส.อ.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแพร่ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
➡️โครงการผู้ผลิตผ้าหม้อห้อมพิมพ์เทียน 100,000 บาท
➡️โครงการหัตกรรมทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว 60,000 บาท
➡️โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ม.8 บ้านดง 60,000 บาท
➡️โครงการเพาะถั่วงอก 100,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท
🧑โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุม
📍ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่

📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📱

(Visited 5 times, 1 visits today)