สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่

จังหวัดแพร่

นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์

พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕"