สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่

จังหวัดแพร่

นางศรีพรรณ ธูปบูชา

พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"