สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่

จังหวัดแพร่

นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์

พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕"