โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร

นายสมจิตร มะลิลา

พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร

นายธวัชชัย บุญยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ป่ามะคาบ ต.ท่าหลวง ต.หัวดง ทต.หัวดง

นางบุญสนอง พรมมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บ้านบุ่ง , ทต.วังกรด, ต.สายคำโห้

นางพรวรินทร์ สงวนทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ปากทาง, ต.เมืองเก่า ,ต.คลองคะเชนทร์

นายนฤชา แก้วกะโผะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ฆะมัง ต.โรงช้าง ต.ย่านยาว

นางสาววิมล ม่วงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต. ดงกลาง ต.ดงป่าคำ

นางสาวกัญญาวีร์ นวสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.ไผ่ขวาง, ต.ท่าฬ่อ

นางสาวศิรินภา พุมพา

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๔๙ กองทุน

นางสาวกาญจนา บุรีหลง

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๔๙ กองทุน

(Visited 619 times, 1 visits today)