โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร

นายธวัช พะโยม

พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร

นายธวัชชัย บุญยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ป่ามะคาบ ต.ท่าหลวง ต.หัวดง ทต.หัวดง

นางพรวรินทร์ สงวนทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ปากทาง, ต.เมืองเก่า ,ต.คลองคะเชนทร์

นางมญชุ์ฑกานต์ โคกทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บ้านบุ่ง ,ต.สายคำโห้

นายนฤชา แก้วกะโผะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ฆะมัง ต.ดงกลาง ต.ย่านยาว

นางสาวอัจฉรา ยานะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.ท่าฬ่อ ต.ไผ่ขวาง

นางสาวดุจดาว ยะอนันต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.ดงป่าคำ, ต.โรงช้าง

นางสาวศิรินภา พุมพา

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๔๙ กองทุน

นางสาวกาญจนา บุรีหลง

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๔๙ กองทุน

(Visited 936 times, 1 visits today)