โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร

นายสมจิตร มะลิลา

พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร

นายธวัชชัย บุญยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ป่ามะคาบ ต.ท่าหลวง ต.หัวดง ทต.หัวดง

นางพรวรินทร์ สงวนทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ปากทาง, ต.เมืองเก่า ,ต.คลองคะเชนทร์

นางมญชุ์ฑกานต์ โคกทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.โรงช้าง, ต.บ้านบุ่ง ,ต.สายคำโห้

นายนฤชา แก้วกะโผะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ฆะมัง ต.โรงช้าง ต.ย่านยาว

นางสาววิมล ม่วงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต. ดงกลาง ต.ดงป่าคำ

นางสาวกัญญาวีร์ นวสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ต.ไผ่ขวาง, ต.ท่าฬ่อ

นางสาวศิรินภา พุมพา

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๔๙ กองทุน

นางสาวกาญจนา บุรีหลง

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
รับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๔๙ กองทุน

(Visited 706 times, 1 visits today)