นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางชโนทัย มณีรอด บ้านบึงสีไฟ หมู่ที่ 4 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร
ในการนี้ นายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดพิจิตร นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร ตลอดจนส่วนราชการระดับอำเภอเมืองพิจิตร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลท่าหลวง ได้มีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีฯ ดังนี้
1. ปลูกต้นไม้ ได้แก่
– ไม้ยืนต้น
– ไม้มงคล
– พืชสมุนไพร
2. การปล่อยพันธุ์ปลา
3. การดำนาในแปลงสาธิต
ทั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง
(Visited 9 times, 1 visits today)