“ทีมคู่หู คู่คิด” จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ “ทีมคู่หู คู่คิด” จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนชุมชน จำนวน 10 คน และประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 25 คน ในการนี้ได้มีการส่งเสริมให้จัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชนขึ้น มีการร่างระเบียบกองทุนต้นไม้ชุมชน รับสมัครสมาชิกกองทุนต้นไม้ชุมชน และจัดทำทะเบียนสมาชิกกองทุนต้นไม้ชุมชนขึ้น พร้อมมอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ฯ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

(Visited 3 times, 1 visits today)