สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรีประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564


📣 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น
นางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 และงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีประเด็นหัวข้อในการประชุม ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการสัมมาชีพชุมชน
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี

ภาพ/ข่าว : สพอ.เมืองเพชรบุรี

(Visited 13 times, 1 visits today)