เชิญชวนร่วมการประกวดการออกแบบ ตัดเย็บชุดผ้าไทย ในคอนเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เข้าร่วมโครงการ CDD Young Designer contest ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 2563
สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032-425570
📋คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ📋
1. ต้องมีอายุ 15 ถึง 30 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และระดับการศึกษา
3. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา(ตามสูติบัตร) หรือที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้าน) และสามารถเลือกสมัครได้เพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น
4.ในกรณีผู้สมัครเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ สามารถเลือกสมัครในจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาได้ แต่ต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นจริง หรือเลือกสมัครในจังหวัดตามภูมิลำเนาก็ได้ แต่ต้องเลือกเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น
5. ในกรณีผู้สมัครเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในกรุงเทพฯ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยเลือกสมัครเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้น
สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
เอกสารการสมัคร

(Visited 67 times, 1 visits today)