สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นางโสพัตร์ สืบสุข

พัฒนาการอำเภอเมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน