สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวกุลณิศ ศรีวชิรวัฒน์

พัฒนาการอำเภอเมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน