นางสาวทัศนาภรณ์ จันทร์ดง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพะเยาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา