ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเทพ วงศ์สุภา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน