นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ

พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม

นางภัทรานิษฐ์ คําสร้าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายขจร คงอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสนิท แสงสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุรนันท์ เหมะธุลิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวกวิสรา ฝ่ายศิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายประโมทย์ รูปคม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 908 times, 1 visits today)