โครงสร้างบุคคลากร

นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ

พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม

นางพัชรวรรณ พจนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภัทรานิษฐ์ คําสร้าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอังศุมาลิน ไชยโชค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุระนันท์ เหมะธุลิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายสนิท แสงสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นางสาวกวิสรา โสดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายประโมทย์ รูปคม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 390 times, 1 visits today)