พช.เมืองนครพนม ดำเนินกิจกรรม โคกหนองนา แปลง นายไพวัลย์ ต้นใหญ่ บ้านนาหลวง ต.ท่าค้อ

พช.เมืองนครพนม ดำเนินกิจกรรม โคกหนองนา แปลง นายไพวัลย์ ต้นใหญ่ บ้านนาหลวง ต.ท่าค้อ

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านนาหลวง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วย นางนางสุรนันท์ เหมะธุลิน พัฒนากร และ เจ้าหน้าที่ นพต.เมืองนครพนม ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยขับเคลื่อนกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ให้เป็นจุดตัวอย่าง เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์ของชุมชน ให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การใช้น้ำน้อย โดยกิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา และในวันนี้ ได้ร่วมกับครัวเรือนในการปรับปรุงพื้นที่ ด้วยการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา

❣️สุขที่สุด @ เมืองนครพนม❣️
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

🏆🏆Change for Good🏆🏆

(Visited 10 times, 1 visits today)