พช.เมืองนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

❣️

❣️พช.เมืองนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองดินแดง ม.1 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้นายสนิท แสงสว่าง พัฒนากรพร้อมด้วยทีมคู่หู คู่คิด (Move for fun team) ลงพื้นที่บ้านหนองดินแดง หมู่ 1 ตำบลคำเตย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ จำนวน 25 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
2. การจัดทำแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล
3. การส่งเสริมให้ประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน
4. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชนแก่ประชาชนเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

❣️สุขที่สุด @ เมืองนครพนม❣️

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

🎖Change for Good🎖

(Visited 3 times, 1 visits today)