สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม

นายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ

พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565