พช.เมืองพังงา ติดตามงาน ลงพื้นที่เกาะไม้ไผ่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา09.30 น.
ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัด ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอำเภอเมืองพังงา มอบหมายให้นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองพังงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองพังงา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 8 ครัวเรือน
เวลา 13.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 ประเภทพัฒนาได้ จำนวน16 ครัวเรือน โดยได้สาธิตวิธีการกวนน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งทำให้ครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และประชาสัมพันธ์ให้โหลดแอพพลิเคชั่น Click ชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
เวลา 15.00 น.
ติดตามให้คำแนะนำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี ณ บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

(Visited 19 times, 1 visits today)