ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
✏️ วันที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา ร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
❤️ ทั้งนี้นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธาน
🏠 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)