เยี่ยมเยือนจุดคัดกรองผู้เดินทาง เข้า -ออก ในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
📒 วันที่ 26 มกราคม 2564
เวลา 13.00 น.
นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา เยี่ยมเยือนจุดคัดกรองผู้เดินทาง เข้า -ออก ในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564
🏡 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา

(Visited 12 times, 1 visits today)