ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเมืองพังงา ไตรมาสที่ 2/2564

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
📒 วันที่ 25 มกราคม 2564
⏰ เวลา 13.30 น.
นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงาร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเมืองพังงา ไตรมาสที่ 2/2564 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
1.รับทราบแนวทางการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
2.นำเสนอผลการดำเนินงาน ผู้นำ อช. ไตรมาส 1/2564 และจัดทำแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2564
3.วางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบปีที่ 52 โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
4.คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่มีผลงานด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการสมาคมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา
6. ทบทวนภารกิจของผู้นำ อช. ส่งเสริมให้ผู้นำ อช. น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สู่แผนปฏิบั ติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” อย่างต่อเนื่องและขยายผลต่อ
🏡 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองพังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา

(Visited 4 times, 1 visits today)