สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี

นายนิสิต สะมาลา

พัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”