โครงสร้างบุคคลากร

นางวิภาวี นิยมสมิต

พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี

นางวิภาวี นิยมสมิต

พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี

นางอุบลรัตน์ ฉลองกลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติาการ
รับผิดชอบตำบลบางเดื่อ บางพูน หลักหก

นางสาวผุสดี ประทีปชนะชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางขะแยง บ้านใหม่ เทศบาลเมืองปทุมธานี

นางสาวจิตติมา จิตจักร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านกลาง บางกะดี
บางหลวง สวนพริกไทย

นางสาวจันทิมา เปลี่ยนแปลง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางพูด บ้านกระแชง
บ้านฉาง บางคูวัด

(Visited 752 times, 1 visits today)