โครงสร้างบุคคลากร

นางวิภาวี นิยมสมิต

พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี

นางอุบลรัตน์ ฉลองกลาง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฃำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลบางเดื่อ บางพูน หลักหก

นางสาวผุสดี ประทีปชนะชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางขะแยง บ้านใหม่ เทศบาลเมืองปทุมธานี

นางสาวจิตติมา จิตจักร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านกลาง บางกะดี
บางหลวง สวนพริกไทย

นางสาวจันทิมา เปลี่ยนแปลง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางพูด บ้านกระแชง
บ้านฉาง บางคูวัด

(Visited 896 times, 1 visits today)