ประวัติความเป็นมา

ประวัติอำเภอเมืองปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี เดิมชื่อ อำเภอบางกะดี ตึ้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ 116 (พ.ศ.2540) โดยที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บ้านโคกชะพลู หมู่ที่ 2 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีนายพันเป็นนายอำเภอคนแรกเมื่อ พ.ศ.2440 ต่อมาในปี 2460 ที่ตั้งอำเภอบางกะดีคับแคบประกอบกับพื้นที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอตั้งอยู่ เกิดดินงอกตื้นเขินไม่สะดวกในการติดต่อสัญจนและจอดเรือ สำหรับผู้มาติดต่อราชการ ทางราชการจึงย้ายอำเภอบางกะดีไปตั้งที่ตำบลบางปรอกฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาติดกับศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) และในปี พ.ศ.2481 กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการที่ 83/2481 ลงวันที่ 25 มิถุนายน ให้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางกะดีเป็นอำเภอเมืองปทุมธานี ตั้งแต่นั้นมา 

แบ่งการปกครองออกเป็น 14 ตำบล  15 อปท.
มี 81 หมู่บ้าน 29 ชุมชน  มีธนาคาร 9 แห่ง
ประกอบด้วย มี 9 แห่ง ได้แก่
1.  ธนาคารกรุงไทย                     โทร. 0-2581-2245
2.  ธนาคารออมสิน                      โทร. 0-2581-6120
3.  ธนาคาร ธกส.                         โทร. 0-2581-6470
4.  ธนาคารไทยพาณิชย์               โทร. 0-2581-6945
5.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา             โทร. 0-2581-3908
6.  ธนาคารกรุงเทพ                     โทร. 0-2581-6751
7.  ธนาคารศรีนคร                       โทร. 0-2581-6925
8.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์          โทร. 0-2581-6329
9.  ธนาคารทหารไทย                    โทร. 0-2581-1740-5

ปทุมธานี เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ หลังออกพรรษา จะมีประเพณีตักบาตรพระร้อย 

(Visited 1,014 times, 1 visits today)