🔸พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕”🔸

เข้าชม 8 ครั้ง

🔸พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕”🔸
◾ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
◾ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน ๒ โครงการ
◾️ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 8 times, 1 visits today)