พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”
๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เพื่อติดตามหนี้กองทุนฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ จำนวน ๒ โครงการ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 6 times, 1 visits today)