พช.เมืองปทุมธานี “เข้าร่วมโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕”

เข้าชม 8 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “เข้าร่วมโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕”
๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมข้าราชการในสังกัด
ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมีนางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและทีมงาน
ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ต.บ้านกระแชง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 8 times, 1 visits today)