พช.เมืองปทุมธานี “รวมพลังส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ZERO Corruption”

เข้าชม 3 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “รวมพลังส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ZERO Corruption”
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.
สพอ.เมืองปทุมธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน ในการสร้างความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันการทุจริต
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอาย และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำ อช. ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 3 times, 1 visits today)