พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ”

เข้าชม 4 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ”
๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สพอ.เมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเครือข่ายผู้นำ/องค์กร พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 4 times, 1 visits today)