โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

นายสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล

พัฒนาการอำเภอเมืองปาน

นางนัฏยา สมฤทธิ์

พัฒนาการอำเภอเมืองปาน

นางนัฏยา สมฤทธิ์

พัฒนาการอำเภอเมืองปาน

นายวรวิทยา ชุติมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลเมืองปาน และตำบลแจ้ซ้อน

นางสาวภัทธิญา สดชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลบ้านขอ

นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลทุ่งกว๋าว และตำบลหัวเมือง

นางสาวนฤมล ภูใจ

ผู้ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 685 times, 1 visits today)