พช.เมืองปาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางนัฏยา สมฤทธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ( นพร. ) ดำเนินงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ตลาดสดบ้านศรีดอนมูล ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 43 times, 1 visits today)